RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Okulistyczne z siedzibą w Warszawie, przy ul. Lindleya 4, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydziale Gospodarczym, pod nr KRS: 0000143922, posiadającym nr REGON: 000811595 (dalej: "PTO").
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych panem Krzysztofem Jastrzębskim - jest możliwy pod adresem email pto@pto.com.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe, w zakresie objętym formularzem zgłoszeniowym, przetwarzane będą wyłącznie w celu prawidłowego administrowania Pani/Pana kontem członkowskim.
  4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona zgoda na przetwarzanie danych w celu pozostania członkiem PTO (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
  5. Państwa dane osobowe zostaną powierzone firmie LPT Group sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Gdańskiej 126/128, która administruje stroną internetową PTO, stanowiącą podstawowe źródło kontaktu pomiędzy członkami PTO, a zarządem towarzystwa.
  6. Dane osobowe będą przechowywane do czasu pozostawania aktywnym członkiem PTO.
  7. Ma Pani/Pan prawo do poprawienia powierzonych danych osobowych w każdym czasie. Przysługuje Państwu także prawo do usunięcia danych osobowych, jednakże skorzystanie z tego uprawnienia skutkować będzie rezygnacją z członkostwa w PTO.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego czyli Urzędu Ochrony Danych Osobowych na nieprawidłowe działanie PTO w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie wyrażenie zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia pozostanie członkiem PTO.