Zasady korzystania z Portalu Polskiego Towarzystwa Okulistycznego

Łódź, 11.07.2018
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
  1. Portal www.pto.com.pl (dalej: "Portal") jest udostępniany przez Polskie Towarzystwo Okulistyczne z siedzibą w Warszawie przy ul. Lindleya 4, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydziale Gospodarczym, pod nr KRS: 0000143922, posiadającym nr REGON: 000811595 (dalej: "PTO").
  2. Portal obejmuje:
   1. Ogólny serwis internetowy dostępny dla wszystkich użytkowników;
   2. Zakładkę „Edukacja” dostępną po zalogowaniu dla zarejestrowanych użytkowników.
  3. Za pośrednictwem Portalu możliwe jest także skorzystanie z serwisów internetowych i usług elektronicznych udostępnianych przez osoby trzecie.
  4. W ramach Portalu prezentowane są treści informacyjne o tematyce medycznej i edukacyjnej oraz treści o charakterze promocyjnym i reklamowym, dotyczące usług PTO oraz produktów i usług osób trzecich.
  5. Korzystanie z Portalu odbywa się na podstawie niniejszych Zasad, za wyjątkiem przypadków, gdy postanowienia niniejszych Zasad odsyłają do uregulowań szczególnych.
  6. Użytkownik Portalu wyraża zgodę na korzystanie z Portalu w oparciu o niniejsze Zasady poprzez skorzystanie z dowolnej strony/zakładki internetowej udostępnianej w Portalu.
  7. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszych Zasad jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
  8. Osoby zainteresowane publikacją treści merytorycznych na łamach Portalu powinny skontaktować się w tym celu z redakcją Portalu poprzez adres email wskazany w zakładce Kontakt lub telefonicznie na wskazane numery telefonów.
  9. Należy mieć na względzie, że koszty związane z funkcjonowaniem Portalu są pokrywane przede wszystkim z przychodów uzyskiwanych przez PTO z tytułu świadczeń reklamowych realizowanych na rzecz Partnerów Edukacyjnych w Portalu. w związku z tym, PTO zastrzega, że treści udostępniane w ramach Portalu mogą być prezentowane łącznie z reklamami produktów farmaceutycznych i sprzętów medycznych.
 2. OCHRONA PRAW AUTORSKICH i INNYCH PRAW.
  1. Wszelkie prawa do Portalu oraz jego wszystkich elementów (w tym oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych i utworów prezentowanych w ramach Portalu), należą do PTO lub/i do podmiotów współpracujących z PTO i podlegają ochronie prawnej.
  2. Zastrzeżenie, o którym mowa w punkcie II.1 powyżej, dotyczy w szczególności:
   1. utworów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.);
   2. baz danych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402, z późn. zm.);
   3. znaków towarowych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 z późn. zm.);
   4. nazw domen internetowych;
   5. innych treści i usług podlegających ochronie na podstawie właściwych przepisów, w tym na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 153 poz. 1503, z późn. zm).
  3. Korzystanie z Portalu nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Portalu ani jego poszczególnych elementów. w szczególności:
   1. użytkownicy Portalu mogą korzystać z elementów Portalu (w tym utworów i danych udostępnianych w ramach Portalu) wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, chyba że ich wykorzystanie w szerszym zakresie umożliwiają obowiązujące przepisy lub wyraźna zgoda PTO (ewentualnie innych uprawnionych podmiotów);
   2. poza przypadkami określonymi w punkcie III.3.a) powyżej, bez wyraźnej zgody PTO (ewentualnie innego uprawnionego podmiotu) zabrania się w szczególności podejmowania następujących działań w odniesieniu do Portalu, jego poszczególnych części oraz treści prezentowanych w Portalu:
    • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy jakichkolwiek treści, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
    • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których treści utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
    • w zakresie rozpowszechniania treści w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
    • w odniesieniu do programów komputerowych: trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym; rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii;
    • w odniesieniu do baz danych: pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części.
   3. w celu uniknięcia wątpliwości, niezależnie od innych zastrzeżeń zawartych w niniejszych "Zasadach", PTO zastrzega, że bez jej zgody zabronione jest dalsze rozpowszechnianie treści pochodzących z Portalu obejmujących aktualne artykuły na tematy medyczne lub farmaceutyczne, w szczególności sporządzane w formie tekstowej, tekstowo-graficznej, jak i tekstu połączonego ze zbiorem ("galerią") zdjęć.
   4. Osoba, która chciałaby wykorzystać treści (w szczególności utwory) udostępniane w ramach Portalu w szerszym zakresie niż wskazany w punkcie II.3 niniejszych Zasad lub ma wątpliwości co dopuszczalnego zakresu korzystania z tych treści (w tym utworów), powinna skontaktować się z PTO.
   5. Modyfikowanie lub blokowanie, bez zgody PTO, treści (w szczególności wyrażonych słowem, plastycznych, fotograficznych, muzycznych, słowno-muzycznych i audiowizualnych) prezentowanych w ramach Portalu może stanowić naruszenie obowiązujących przepisów, a także praw PTO lub innych osób. Dotyczy to w szczególności wykorzystywania w tym celu narzędzi, takich jak przeglądarki internetowe lub inne aplikacje, mające możliwość modyfikowania lub blokowania treści przekazywanych w ramach Portalu, w tym treści o charakterze reklamowym.
 3. OCHRONA PRYWATNOŚCI i OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
  1. Zasady przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w ramach Portalu, kwestie związane z ochroną prywatności oraz polityka cookies opisane zostały w naszej Polityce Prywatności, którą znajdziesz „tutaj”.
  2. PTO zastrzega sobie prawo do udostępniania danych użytkownika Portalu jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 4. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA z PORTALU PTO.
  1. PTO dokłada starań, aby korzystanie z Portalu było możliwe dla użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże PTO nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z Portalu lub jego poszczególnych elementów.
  2. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z serwisu są następujące:
   1. połączenie z siecią Internet;
   2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www.
  3. w celu prawidłowego korzystania z usług, użytkownik powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:
   1. połączenie z siecią Internet;
   2. przeglądarka internetowa obsługująca technologię HTML 5/CSS 3.0;
   3. monitor o rozdzielczości minimum 1024x768;
   4. włączona obsługa Cookies i Java Script.
  4. w razie korzystania przez użytkownika ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust. 1-2 powyżej, PTO nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania serwisu.
 5. PRAWA i OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW.
  1. Korzystając z Portalu, użytkownicy Portalu są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa i postanowień niniejszych Zasad oraz zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów.
  2. Zakazane jest dostarczanie przez użytkowników Portalu treści o charakterze bezprawnym.
  3. PTO jest uprawniona do zaprzestania udostępniania Portalu lub jego poszczególnych elementów dla użytkownika Portalu, w przypadku:
   1. naruszenia przez użytkownika Portalu przepisów prawa, postanowień niniejszych Zasad, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów;
   2. w przypadku działania przez użytkownika Portalu na szkodę PTO lub innych użytkowników Portalu lub innych osób;
 6. ZAKŁADKA NET4DOCTOR
  1. Zakładka Edukacja („Zakładka”) jest skierowana przede wszystkim do lekarzy okulistów i ma na celu umożliwienie im zdobywanie i pogłębianie wiedzy w zakresie praktyki klinicznej.
  2. Warunkiem korzystania z Zakładki jest przeprowadzenie rejestracji zgodnie z poniższymi zasadami.
  3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracji (imię, nazwisko, adres email, specjalność lekarska, PWZ) w celach związanych z korzystaniem z Portalu oraz zgody na przesyłanie na podany przez Użytkownika podczas rejestracji adres email wiadomości związanych z funkcjonowaniem Portalu.
  4. Użytkownik może w toku rejestracji wyrazić zgodę na przesyłanie na podany przez niego w formularzu adres email, treści o charakterze marketingowym, w tym informacji handlowej przesyłanej drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422) pochodzących od PTO, i Net4doctor sp. z o.o. Użytkownik w każdym czasie może wycofać udzieloną zgodę, o której mowa jest w niniejszym ustępie.
  5. Rejestracja Użytkownika następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem https://pto.com.pl/login
  6. Po wypełnieniu formularza rejestracji Użytkownik otrzymuje na wskazany w procesie rejestracji adres email link aktywujący konto w Portalu. Warunkiem aktywacji konta jest skorzystanie z linku aktywacyjnego.
  7. Dostęp Użytkownika do konta utworzonego w wyniku procesu rejestracji będzie możliwy po zdefiniowaniu przez Użytkownika hasła.
  8. Użytkownik ma możliwość usunięcia konta z portalu w każdym czasie. w tym celu Użytkownik powinien wejść w zakładkę Twoje konto, wybrać opcję „Chcę się wyrejestrować” i postępować zgodnie z pojawiającymi się na ekranie wskazówkami.
  9. Konto może zostać usunięte przez PTO bez zgody Użytkownika i bez jego uprzedniego poinformowania, z przyczyn wynikających z naruszenia niniejszych Zasad korzystania z Portalu, w szczególności w przypadku dokonania próby rażącego naruszenia bezpieczeństwa Portalu.
  10. PTO zastrzega sobie możliwość dalszego przetwarzania danych osobowych Użytkownika po usunięciu jego konta, w zakresie dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PTO.
  1. PTO nie gwarantuje nieprzerwanej i niezakłóconej dostępności Portalu (lub jego poszczególnych części) dla wszystkich użytkowników Portalu. PTO jest uprawniona do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z Portalu, w szczególności, gdy jest to spowodowane:
   1. koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania;
   2. przyczynami niezależnymi od PTO (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).
  2. PTO dokłada starań, aby informacje ukazujące się na stronach internetowych Portalu były rzetelne, kompletne, zgodne z prawdą i aktualne. PTO nie może jednak zagwarantować, że każda informacja spełnia te warunki i że może być wykorzystana w dowolnym celu przez użytkownika Portalu. Dlatego zastrzegamy, że PTO nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zawartych na stronach internetowych Portalu oraz za informacje pochodzące od innych osób niż PTO.
  3. PTO nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam zamieszczanych w Portalu.
  4. PTO nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie świadczeń w ramach Portalu, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, obejmuje także odpowiedzialność z tytułu szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe. PTO jest jednak odpowiedzialna jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązań powierza. PTO jest także odpowiedzialna w przypadkach, o których mowa w niniejszym punkcie, jeśli odpowiedzialność wynika z obowiązujących przepisów prawa.
  5. PTO nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami użytkowników Portalu, w szczególności za korzystanie przez nich z Portalu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub niniejszymi Zasadami oraz szkód wynikających z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.
  6. PTO nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, oprogramowania lub też okolicznościami niezależnymi od PTO.
  7. PTO nie ponosi odpowiedzialności za treści otrzymywane i wysyłane przez użytkowników Portalu za pośrednictwem sieci Internet.
  8. w przypadku gdy będzie to uzasadnione względami technicznymi, PTO nie gwarantuje udostępniania Portalu (w całości lub w części) osobom, które bez zgody PTO dokonują modyfikacji lub blokowania treści prezentowanych w ramach Portalu (w szczególności za pomocą narzędzi, takich jak przeglądarki internetowe lub inne aplikacje).
 8. ZMIANY ZASAD KORZYSTANIA z PORTALU.
  1. Niniejsze Zasady korzystania z Portalu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej określonej w punkcie I.6 niniejszych Zasad.
  2. PTO zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Zasad w każdym czasie. Zmiany niniejszych Zasad wchodzą w życie i są wiążące dla użytkowników Portalu z chwilą ich opublikowania (w szczególności poprzez opublikowanie treści niniejszych Zasad zawierających zmiany) na stronie internetowej określonej w punkcie I.6 niniejszych Zasad, o ile nie zastrzeżono inaczej.
  3. Użytkownik Portalu zobowiązany jest do bieżącego zapoznawania się ze zmianami niniejszych Zasad.
 9. REKLAMACJE i KORESPONDENCJA.
  1. Użytkownik Portalu powinien kierować wszelką korespondencję oraz reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z Portalu na adres mailowy: redakcja@pto.com.pl
  2. PTO rozpatruje reklamacje w terminie 7 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne 14 dni roboczych w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. PTO poinformuje użytkownika Portalu o przedłużeniu okresu rozpoznania reklamacji, wskazując okres o jaki ulegnie przedłużeniu rozpatrywanie reklamacji oraz przyczynę przedłużenia. Informacja o przedłużeniu rozpoznania reklamacji i jego przyczynie zostanie udzielona użytkownikowi Portalu przed upływem siedmiodniowego okresu, o którym mowa w pierwszym zdaniu niniejszego punktu Zasad. w przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, PTO o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni roboczych i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
  3. Korespondencję związaną z korzystaniem z Portalu oraz odpowiedź na reklamacje, PTO kieruje na adres poczty elektronicznej udostępniony jej przez użytkownika Portalu.