Ce­lem pra­cy jest ana­li­za zmian czu­ło­ści siat­ków­ki plam­ki u cho­rych le­czo­nych wi­trek­to­mią z po­wo­du otwo­ru w plam­ce.

Badaniem objęto 5 chorych, u których w badaniach w lampie szczelinowej i spektralnej optycznej koherentnej tomografii (SD-OCT) stwierdzono obecność otworu w plamce. U chorych przy pomocy aparatu Maia Centervue wykonywano mikroperymetrię przed leczeniem chirurgicznym oraz miesiąc po wykonaniu witrektomii z usunięciem błony granicznej wewnętrznej i endotamponadą gazową (SF6). Analizowano korelacje ostrości wzroku z obrazem SD-OCT plamki oraz wynikiem mikroperymetrii przed i po leczeniu chirurgicznym.

U badanych chorych w wyniku zastosowanego leczenia uzyskano zamknięcie otworu w plamce. Obserwowano integralność obrazów SD-OCT plamki i wyników mikroperymetrii. Stwierdzono pozytywną korelację obrazu SD-OCT plamki z poprawą ostrości wzroku oraz ze wzrostem czułości siatkówki plamki.

Ocena morfologii plamki w obrazach SD-OCT oraz analiza funkcji plamki przy pomocy mikroperymetrii mogą być pomocne w kwalifikowaniu chorych do leczenia chirurgicznego, a także w monitorowaniu wyników stosowanej terapii.