W pre­zen­ta­cji przed­sta­wio­no za­sa­dy kwa­li­fi­ka­cji do róż­nych ro­dza­jów ra­dio­te­ra­pii, ma­ją­cych za­sto­so­wa­nie w le­cze­niu gu­zów we­wnątrz­gał­ko­wych: bra­chy­te­ra­pii, ra­dio­te­ra­pii pro­to­no­wej i na­pro­mie­nio­wa­niu ze źró­dła ze­wnętrz­ne­go.