Za­pra­sza­my na film przed­sta­wia­ją­cy frag­ment ope­ra­cji wi­trek­to­mii z usu­nię­ciem ma­cu­lar puc­ker u pa­cjent­ki z na­czy­nia­kiem na­czy­niów­ki po wie­lo­krot­nej fo­to­ko­agu­la­cji oraz po za­bie­gach krio­te­ra­pii. Usu­nię­cie kru­chych błon sta­ło się wy­zwa­niem dla chi­rur­ga.