Pol­skie To­wa­rzy­stwo Oku­li­stycz­ne roz­po­czy­na cykl edu­ka­cyj­ny po­świę­co­ny za­gad­nie­niom teo­re­tycz­nym i prak­tycz­nym pod ogól­nym ty­tu­łem "Te­ra­pia ja­skry w pi­guł­ce". Pod­po­wie­my, jak usta­lić do­ce­lo­we CWG, jak mo­ni­to­ro­wać prze­bieg cho­ro­by i ja­kie po­stę­po­wa­nie wy­brać w przy­pad­ku te­ra­pii JPOK. Przy­po­mni­my też o prze­ciw­wska­za­niach w farmakote­ra­pii ja­skry i o le­kach do­zwo­lo­nych u ko­biet w cią­ży. Ser­decz­nie za­pra­sza­my do obej­rze­nia od­cin­ka 1.