Sarrafpour S., Adhi M., Zhang J. Y. , Duker J. S., Krishnan Ch.: Journal of Glaucoma 2017, 26, 383-389

Choroidal Vessel Diameters in Pseudoexfoliation and Pseudoexfoliation Glaucoma Analyzed Using Spectral-Domain Optical Coherence Tomography


Cel badania

Celem badania była analiza średnic naczyń krwionośnych naczyniówki w zespole pseudoeksfoliacji (PEX) i jaskrze pseudoeksfoliacyjnej przy użyciu optycznej koherentnej tomografii w domenie-spektralnej (SD-OCT).


Materiały i metody

50 pacjentów (100 oczu) z zespołem PEX oraz z jaskrą pseudoeksfoliacyjną poddano 1-liniowemu rastrowemu obrazowaniu o wysokiej rozdzielczości SD-OCT w New England Eye Center w Bostonie. Zostali oni retrospektywnie zidentyfikowani i podzieleni na 4 grupy: z jaskrą pseudoeksfoliacyjną jednego oka (26 pacjentów, 52 oczy), z zespołem PEX jednego oka (4 pacjentów, 8 oczu), z jaskrą pseudoeksfoliacyjną obu oczu (4 pacjentów, 8 oczu) oraz z zespołem PEX obu oczu (16 pacjentów, 32 oczy).

Odrzucono pacjentów z towarzyszącymi chorobami naczyniówkowo-siatkówkowymi, po zabiegach filtracyjnych i przetokowych w przebiegu jaskry oraz ze znaczną anizometropią. Skany SD-OCT zostały podzielone na obszary poddołkowe, centralne i obwodowe, w których zmierzono średnice naczyń krwionośnych naczyniówki.


Wyniki

U pacjentów z jaskrą pseudoeksfoliacyjną jednego oka średnia średnica naczyń krwionośnych naczyniówki była o 12,9 μm mniejsza w oczach dotkniętych chorobą w porównaniu do oczu zdrowych (45.7 vs. 58.6 μm; P<0.0001) z największą redukcją (16.6 μm) w strefie poddołkowej (49.0 vs. 65.6 μm; P<0.0001). U pacjentów z zespołem PEX jednego oka średnia średnica naczyń krwionośnych naczyniówki była 13.3 μm mniejsza w oczach dotkniętych chorobą w porównaniu do oczu zdrowych (42.8 vs.56.1 μm; P=0.02). Jak oczekiwano, nie zaobserwowano istotnej różnicy pomiędzy obojgiem oczu pacjentów z jaskrą pseudoesfoliacyjną obu oczu (45.5 vs. 45.7 μm; P=0.95) i zespołem PEX obu oczu (51.4 vs. 50.2 μm; P=0.52).


Wnioski

Średnice naczyń krwionośnych naczyniówki są mniejsze w oczach pacjentów z rozpoznanym zespołem PEX jednego oka lub jaskrą pseudoesfoliacyjną jednego oka, w porównaniu do oczu zdrowych.

Te zmiany wydają się występować niezależnie od obecności lub braku jaskry. Przyszłe badania mogą zidentyfikować zmiany naczyń naczyniówki związane z patogenezą tych stanów. 


Sarrafpour S., Adhi M., Zhang J. Y. , Duker J. S., Krishnan Ch.: 

Choroidal Vessel Diameters in Pseudoexfoliation and Pseudoexfoliation Glaucoma Analyzed Using Spectral-Domain Optical Coherence Tomography


PURPOSE OF THE STUDY:

The purpose of the study was to analyze choroidal vessel diameters in pseudoexfoliation (PXF) and pseudoexfoliation glaucoma (PXFG) using spectral-domain optical coherence tomography (SD-OCT).


MATERIALS AND METHODS:

Fifty patients (100 eyes) with PXF and PXFG who underwent high-definition 1-line raster SD-OCT imaging at New England Eye Center, Boston, were retrospectively identified and divided into unilateral PXFG (26 patients, 52 eyes), unilateral PXF (4 patients, 8 eyes), bilateral PXFG (4 patients, 8 eyes), and bilateral PXF (16 patients, 32 eyes). Eyes with concomitant chorioretinal pathology, history of shunting/filtering for glaucoma, and significant anisometropia were excluded. SD-OCT scans were divided into subfoveal, central, and peripheral zones and choroidal vessel diameters were measured.


RESULTS

In patients with unilateral PXFG, mean choroidal vessel diameter was 12.9 μm smaller in the affected eyes when compared with their contralateral eyes (45.7 vs. 58.6 μm; P<0.0001) with the greatest reduction (16.6 μm) in the subfoveal zone (49.0 vs. 65.6 μm; P<0.0001). In patients with unilateral PXF, the mean choroidal vascular diameter was 13.3 μm smaller in the affected eyes when compared with their contralateral eyes (42.8 vs. 56.1 μm; P=0.02). As expected, no significant difference was observed between the 2 eyes of patients with bilateral PXFG (45.5 vs. 45.7 μm; P=0.95) and bilateral PXF (51.4 vs. 50.2 μm; P=0.52).


CONCLUSIONS

Choroidal vessel diameters are smaller in the affected eyes of patients with unilateral PXF and PXFG when compared with their contralateral unaffected eyes. These changes appear to be independent of the presence or absence of glaucoma. Future studies may identify the choroidal vascular changes and their relationship with the pathogenesis of these conditions.