Ce­lem pra­cy jest oce­na ry­zy­ka spły­ce­nia ko­mo­ry przed­niej po tra­be­ku­lek­to­mii z za­sto­so­wa­niem nie­wch­ła­nial­nych szwów kom­pre­syj­nych. Do ba­da­nia za­kwa­li­fi­ko­wa­no 263 oczy pa­cjen­tów z ja­skrą pier­wot­ną z otwar­tym ką­tem prze­są­cza­nia, nie­re­agu­ją­cych na do­tych­cza­so­we le­cze­nie za­cho­waw­cze.