Częstość występowania pseudofakijnego obrzęku plamki ocenianego przy pomocy optycznej koherentnej tomografii w domenie spektralnej była wyższa niż wcześniej podawano po niepowikłanej operacji zaćmy. Analiza drzewa regresyjnego ujawniła, że ryzyko PME było największe u pacjentów z jaskrą pierwotną otwartego kąta stosujących analogi prostaglandyn (PGA) (iloraz szans [OR]=5.51)

American Journal of Ophthalmology, 2017, 179, 97-109.

Pseudofakijny obrzęk plamki u pacjentów z jaskrą pierwotną otwartego kąta: prospektywne badanie przy użyciu optycznej koherentnej tomografii w domenie spektralnej.

Lee KM, Lee EJ, Kim TW, Department of Opthalmology, Seoul National University College of Medicine , Seoul, South Korea; Department of Opthalmology, Seoul Metropolitan Government Seoul National University Boramae Medical Center , Seoul , South Korea. 

Kim H, Department of Applied Statistics , Yonsei University , Seoul, South Korea 

Streszczenie

Cel badania:

Określenie częstotliwości i czynników ryzyka wystąpienia pseudofakijnego obrzęku plamki (PME) po niepowikłanej operacji zaćmy u pacjentów z jaskrą pierwotną otwartego kąta przy użyciu optycznej koherentnej tomografii w domenie spektralnej.

Metody:

Grubość siatkówki w plamce została oceniona przy użyciu optycznej koherentnej tomografii w domenie spektralnej (SDOCT) w 1 tygodniu przed operacją oraz w 1,3,6 i 12 miesiącu po operacji w 70 oczach z jaskrą pierwotną otwartego kąta oraz w 68 oczach stanowiących grupę porównawczą. Grupa 43 zdrowych pacjentów bez zaburzeń widzenia i bez pseudofakijnego  torbielatowego obrzęku plamki została wybrana jako przykłady pilotażowe  dla określenia istotnego PME. Istotny PME został zdefiniowany jako wzrost średniej grubości siatkówki przekraczający średnią +3 standardowe odchylenia wzrostu pokazanego w próbach pilotażowych. 

Wyniki:

Znaczący PME (wzrost grubości o powyżej 19,5 µm w 3 mm obszarze dołka środkowego siatkówki) zaobserwowano w 31 (44%) oczach z jaskrą pierwotną otwartego kąta i w 14 (21%) oczach z grupy kontrolnej (P=.003). Rozległość PME była największa w 3 miesiącu po operacji i zmniejszała się stopniowo aż do 12 miesiąca. Analiza drzewa regresyjnego ujawniła, że ryzyko PME było największe u pacjentów z jaskrą pierwotną otwartego kąta stosujących analogi prostaglandyn (PGA) (iloraz szans [OR]=5.51), następnie u pacjentów z jaskrą pierwotną pierwotnego kąta nie stosujących analogów prostaglandyn (OR=1.70)  i w grupie kontrolnej (OR=1.0). Czynnikami ryzyka wystąpienia PME były: młodszy wiek we wszystkich grupach (OR=1.07), nadciśnienie tętnicze u pacjentów stosujących analogi prostaglandyn (OR=6.42), płeć męska (OR=14.06) oraz cukrzyca (OR=16.71) w grupie kontrolnej.

Wnioski:

Częstość występowania pseudofakijnego obrzęku plamki ocenianego przy pomocy optycznej koherentnej tomografii w domenie spektralnej była wyższa niż wcześniej podawano po niepowikłanej operacji zaćmy. Oczy z jaskrą pierwotną otwartego kąta były narażone na większe ryzyko wystąpienia PME, który był głównie związany z okołooperacyjnym stosowaniem analogów prostaglandyn.


American Journal of Ophthalmology, 2017, 179, 97-109

Pseudophakic Macular Edema in Primary Open-Angle Glaucoma: A Prospective Study Using Spectral-Domain Optical Coherence Tomography

Lee KM, Lee EJ, Kim TW, Department of Opthalmology, Seoul National University College of Medicine , Seoul, South Korea; Department of Opthalmology, Seoul Metropolitan Government Seoul National University Boramae Medical Center , Seoul , South Korea. 

Kim H, Department of Applied Statistics , Yonsei University , Seoul, South Korea 


Purpose:

To determine the incidence of and risk factors for pseudophakic macular edema (PME) after uncomplicated cataract surgery in primary open-angle glaucoma (POAG) using spectral-domain optical coherence tomography (SDOCT).

Design:

Cohort study.

Methods:

Macular retinal thickness was evaluated using SDOCT at 1 week before surgery and at 1, 3, 6, and 12 months postoperatively, in 70 POAG and 68 control eyes. Forty-three healthy subjects without impaired vision or cystoid PME were recruited separately as pilot samples to define significant PME. Significant PME was defined as an increase in the average thickness exceeding the mean + 3 standard deviations of the increase shown in the pilot samples.

Results:

Significant PME (increase in the foveal 3-mm zone thickness of >19.5 μm) was observed in 31 (44%) eyes with POAG and in 14 (21%) control eyes (P = .003). The extent of PME was maximal at 3 months postoperatively and decreased gradually until 12 months. Regression tree analysis revealed that the risk of PME was the greatest in the POAG group using prostaglandin analogue (PGA) (odds ratio [OR] = 5.51), followed by POAG not using PGA (OR = 1.70), and control group (OR = 1.0). Risk factors for PME were younger age in all groups (OR = 1.07), systemic hypertension in PGA users (OR = 6.42), higher untreated IOP in PGA nonusers (OR = 1.09) and male sex (OR = 14.06) and diabetes mellitus (OR = 16.71) in the control group.

Conclusions:

The incidence of PME as observed by SDOCT was higher than previously reported after uncomplicated cataract surgery. Eyes with POAG were at greater risk for PME, which was mainly associated with perioperative PGA use.