Terapia jaskry w pigułce

Pol­skie To­wa­rzy­stwo Oku­li­stycz­ne roz­po­czy­na cykl edu­ka­cyj­ny po­świę­co­ny za­gad­nie­niom teo­re­tycz­nym i prak­tycz­nym pod ogól­nym ty­tu­łem "Te­ra­pia ja­skry w pi­guł­ce". Pod­po­wie­my, jak usta­lić do­ce­lo­we CWG, jak mo­ni­to­ro­wać prze­bieg cho­ro­by i ja­kie po­stę­po­wa­nie wy­brać w przy­pad­ku te­ra­pii JPOK. Przy­po­mni­my też o prze­ciw­wska­za­niach w farmakote­ra­pii ja­skry i o le­kach do­zwo­lo­nych u ko­biet w cią­ży.


Odsłony programu

  Problemy w stożku rogówki u dzieci
  Problemy w stożku rogówki u dzieci
  Problemy w stożku rogówki u dzieci
  Temat miesiąca | 21.02.2017
  Jak leczyć jaskrę u kobiet ciężarnych i karmiących?
  Jak leczyć jaskrę u kobiet ciężarnych i karmiących?
  Jak leczyć jaskrę u kobiet ciężarnych i karmiących?
  Temat miesiąca | 31.01.2017
  Fakokanaloplastyka
  Fakokanaloplastyka
  Techniki operacyjne | 08.09.2016
  11 pytań o jaskrę, które musisz znać
  11 pytań o jaskrę, które musisz znać
  11 pytań o jaskrę, które musisz znać
  Bryki z pytaniami | 01.08.2016
  Farmakoterapia jaskry: dokonania w ostatnim 20-leciu i perspektywy na przyszłość
  Farmakoterapia jaskry: dokonania w ostatnim 20-leciu i perspektywy na przyszłość
  Farmakoterapia jaskry: dokonania w ostatnim 20-leciu i perspektywy na przyszłość
  Algorytmy postępowania | 07.07.2016
  Terapia jaskry - aktualne wytyczne. Cz. 2
  Terapia jaskry - aktualne wytyczne. Cz. 2
  Terapia jaskry - aktualne wytyczne. Cz. 2
  Algorytmy postępowania | 16.06.2016
  Terapia jaskry - aktualne wytyczne. Cz. 1.
  Terapia jaskry - aktualne wytyczne. Cz. 1.
  Terapia jaskry - aktualne wytyczne. Cz. 1.
  Algorytmy postępowania | 16.06.2016
  Przyczyny nagłego zaniewidzenia. Prezentacja przypadków
  Przyczyny nagłego zaniewidzenia. Prezentacja przypadków
  Przyczyny nagłego zaniewidzenia. Prezentacja przypadków
  Materiały pokonferencyjne | 27.05.2016