Oczy dzieci po jednostronnej operacji usunięcia zaćmy miały taki sam współczynnik wzrostu refrakcji niezależnie czy soczewka wewnątrzgałkowa była wszczepiona, czy też oko pozostawione zostało bezsoczewkowe. Gorsza pooperacyjna ostrość wzroku była związana z większym RRG (wskaźnikiem wzrostu refrakcji) w oczach afakijnych, a takiej zależności nie znaleziono w czach rzekomosoczewkowych.

Journal of Cataract & Refractive Surgery, 2016;42:1768-1773. doi: 10.1016/j.jcrs.2016.09.021.

Comparison of the rate of refractive growth in aphakic eyes versus pseudophakic eyes in the Infant Aphakia Treatment Study.

Lambert SR1, Cotsonis G2, DuBois L2, Wilson ME2, Plager DA2, Buckley EG2, McClatchey SK2; Infant Aphakia Treatment Study Group2.


Cel: 

Porównanie wskaźnika wzrostu refrakcji (rate of refractive growth -RRG) pomiędzy oczami bezsoczewkowymi oraz rzekomosoczewkowymi podczas Badania Klinicznego Dzieci z Afakią (Infant Aphakia Treatment Study -IATS).

Metody:

Wieloośrodkowe randominizowane badanie kliniczne przeprowadzone w 12 ośrodkach w USA.

Pacjenci wymagający jednostronnej operacji usunięcia zaćmy losowo byli  kwalifikowani do zabiegu usunięcia zaćmy bez implantacji soczewki wewnątrzgałkowej z pooperacyjną korekcją wady wzroku za pomocą soczewki kontaktowej lub z implantacją soczewki wewnątrzgałkowej (IOL). 

W trakcie badania klinicznego IATS oceniany był wskaźnik wzrostu refrakcji (RRG3), zdefiniowany jako różnica pomiędzy wadą refrakcji zmierzoną podczas badania kontrolnego 1 miesiąc po zabiegu operacyjnym, a wadą refrakcji zmierzoną w 5 roku życia.

RRG3  jest formułą logarytmiczną stworzoną do obliczeń wskaźnika wzrostu refrakcji (RRG) u dzieci. Dwie grupy były porównywane za pomocą  testu t-Studenta. Porównywane był średni wzrost refrakcji oraz oceniano wyniki pooperacyjne uwzględniając wiek dziecka, w którym zostało poddane zabiegowi usunięcia zaćmy oraz jego ostrość wzroku. 

Wyniki:

Długookresowe dane z badania refrakcji oka były analizowane u 108 ze 114 pacjentów zakwalifikowanych do badania IATS (w grupie bezsoczewkowej noszącej soczewki kontaktowe było 54 dzieci, w grupie IOL n=54)  Średnie RRG3 były podobne w grupie noszącej soczewki kontaktowe (-18,0 Dsph ± 11,0 [odchylenie standardowe]) oraz w grupie IOL (-19,0 ± 9,0 Dsph) (P = 0,49). W grupie IOL (rzekomosoczewkowej) wartość RRG3 nie była związana z wiekiem dziecka, w którym poddane było zabiegowi usunięcia zaćmy,  obecnością jaskry czy ostateczną pooperacyjną ostrością wzroku. W grupie bezsoczewkowej stwierdzono jedynie zależność pomiędzy ostateczną pooperacyjną ostrością wzroku a wzrostem refrakcji (P=0,01).

Wnioski:

Oczy dzieci po jednostronnej operacji usunięcia zaćmy miały taki sam współczynnik wzrostu refrakcji niezależnie czy soczewka wewnątrzgałkowa była wszczepiona czy też oko pozostawione zostało bezsoczewkowe. Gorsza pooperacyjna ostrość wzroku była związana z większym RRG (wskaźnikiem wzrostu refrakcji) w oczach afakijnych, a takiej zależności nie znaleziono w czach rzekomosoczewkowych.


Oryginalny tekst

Journal of Cataract & Refractive Surgery 2016;42):1768-1773. doi: 10.1016/j.jcrs.2016.09.021.

Comparison of the rate of refractive growth in aphakic eyes versus pseudophakic eyes in the Infant Aphakia Treatment Study.

Lambert SR1, Cotsonis G2, DuBois L2, Wilson ME2, Plager DA2, Buckley EG2, McClatchey SK2; Infant Aphakia Treatment Study Group2.


PURPOSE: 

To compare the rate of refractive growth (RRG) between aphakic eyes and pseudophakic eyes in the Infant Aphakia Treatment Study (IATS).


METHODS: 

Randomized clinical trial. Twelve clinical sites across the United States.Patients randomized to unilateral cataract extraction with contact lens correction versus intraocular lens (IOL) implantation in the IATS had their rate of refractive growth (RRG3) calculated based on the change in refraction from the 1-month postoperative examination to age 5 years. The RRG3 is a logarithmic formula designed to calculate the RRG in children. Two-group t tests were used to compare the mean refractive growth between the contact lens group and IOL group and outcomes based on age at surgery and visual acuity.


RESULTS: 

Longitudinal refractive data were studied for 108 of 114 patients enrolled in the IATS (contact lens group, n = 54; IOL group, n = 54). The mean RRG3 was similar in the contact lens group (-18.0 diopter [D] ± 11.0 [SD]) and the IOL group (-19.0 ± 9.0 D) (P = .49). The RRG3 value was not correlated with age at cataract surgery, glaucoma status, or visual outcome in the IOL group. In the aphakia group, only visual outcome was correlated with refractive growth (P = .01).


CONCLUSIONS: 

Infants' eyes had a similar rate of refractive growth after unilateral cataract surgery whether or not an IOL was implanted. A worse visual outcome was associated with a higher RRG in aphakic, but not pseudophakic, eyes.