Prze­pro­wa­dzo­no re­tro­spek­tyw­ny prze­gląd wy­ni­ków le­cze­nia 64 pa­cjen­tów, ho­spi­ta­li­zo­wa­nych z po­wo­du idio­pa­tycz­nej bło­ny na­siat­ków­ko­wej, w okre­sie od stycz­nia 2010 r. do stycz­nia 2012 r., u któ­rych wy­ko­na­no wi­trek­to­mię przez pars pla­na z usu­nię­ciem bło­ny na­siat­ków­ko­wej.