Kr­wo­tok w plam­ce, nie­za­leż­nie od umiej­sco­wie­nia – pod­siat­ków­ko­wo, śród­siat­ków­ko­wo czy przed­siat­ków­ko­wo, po­wo­du­je znacz­ne po­gor­sze­nie wi­dze­nia, czę­sto na­głe. Naj­więk­sze szan­se na po­pra­wę ostro­ści wzro­ku ma­ją cho­rzy z kr­wo­to­kiem przed­siat­ków­ko­wym. Ce­lem pra­cy jest przed­sta­wie­nie przy­pad­ków za­sto­so­wa­nia wi­trek­to­mii w le­cze­niu cho­rych z kr­wo­to­kiem pod bło­ną gra­nicz­ną we­wnętrz­ną siat­ków­ki. Ba­da­niem ob­ję­to 2 cho­rych, któ­rzy zgło­si­li się do na­szej kli­ni­ki z po­wo­du na­głego po­gor­sze­nia wi­dze­nia i u któ­rych w ba­da­niu w lam­pie szcze­li­no­wej stwier­dzo­no obec­ność kr­wo­to­ku w plam­ce.