Inuzuka H., Sawada A., Yamamoto.T.:  

Comparison of Changes in Macular Ganglion Cell–Inner Plexiform Layer Thickness Between Medically and Surgically Treated Eyes With Advanced Glaucoma.

American Journal of Ophthalmology, 2018; 187, 43-50.


Cel

Porównanie zmian grubości warstwy komórek zwojowych i warstwy splotowatej wewnętrznej w plamce (mGCIPL), w przeciągu 5 lat, pomiędzy oczami z zaawansowaną jaskrą leczonymi chirurgicznie (STE) i zachowawczo (MTE).

Projekt

Retrospektywne badanie porównawcze.

Metody

Grupa 86 pacjentów, obejmowała 43 pacjentów z jaskrą otwartego kąta (OAG) po trabekulektomii i 43 pacjentów z jaskrą otwartego kąta (OAG) leczonych zachowawczo. Grubość warstwy komórek zwojowych i warstwy splotowatej wewnętrznej w plamce (mGCIPL) była mierzona więcej niż 5 razy podczas kontroli z użyciem koherentnej tomografii optycznej (OCT). Głównym wynikiem pomiaru były różnice we współczynniku ścieńczenia grubości warstwy komórek zwojowych i warstwy splotowatej wewnętrznej w plamce (mGCIPL) między obu grupami.

Wyniki

Średnia wieku pacjentów na początku badania wynosiła 62.5±9.2 lat w grupie pacjentów leczonych trabekulektomią (STE) oraz 62.7±9.5 lat w grupie pacjentów leczonych zachowawczo (MTE). Średnie odchylenie (MD), według centralnego programu Humphrey Field Analyzer 30-2 oraz grubość warstwy komórek zwojowych i warstwy splotowatej wewnętrznej w plamce (mGCIPL), w żadnym sektorze nie wykazywała znaczących różnic w początkowych pomiarach. 

Średnie ciśnienie wewnątrzgałkowe (IOP) w czasie obserwacji wynosiło 10.5±2.0 mm Hg u pacjentów po zabiegu trabekulektomii (STE) oraz 10.8 ±0.8 mmHg u pacjentów leczonych zachowawczo (MTE), P = .429 według testu U Mann’a–Whitney’a. 

Nie było żadnych istotnych statystycznie różnic w średnim odchyleniu (MD) w przeciągu 5 lat między obiema grupami, P= .405 według testu U Mann’a–Whitney’a. 

Zmiany w grubości warstwy komórek zwojowych i warstwy splotowatej wewnętrznej w plamce (mGCIPL), w przeciągu 5 lat u pacjentów leczonych zachowawczo (MTE) były znacząco większe niż zmiany u pacjentów po zabiegu trabekulektomii (STE), we wszystkich sektorach (we wszystkich 6 sektorach P < .0001 według testu U Mann’a–Whitney’a).

Wahania ciśnienia wewnątrzgałkowego (IOP) w przeciągu 5 lat w grupie pacjentów po zabiegu trabekulektomii (STE) były znacząco mniejsze, niż wahania ciśnienia wewnątrzgałkowego (IOP) występujące w grupie pacjentów leczonych zachowawczo (MTE) – P < .0001 według testu U Mann’a–Whitney’a. 

Wnioski

Struktura warstwy komórek zwojowych oraz warstwy splotowatej wewnętrznej w plamce (mGCIPL) była lepiej zachowana u pacjentów z jaskrą otwartego kąta po zabiegu trabekulektomii (STE), niż w grupie pacjentów leczonych zachowawczo (MTE), nawet wtedy, gdy wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego (IOP) podczas obserwacji były porównywalne.


Oryginalny tekst

Inuzuka H., Sawada A., Yamamoto.T.:  

Comparison of Changes in Macular Ganglion Cell–Inner Plexiform Layer Thickness Between Medically and Surgically Treated Eyes With Advanced Glaucoma.

American Journal of Ophthalmology, 2018; 187, 43-50.

PURPOSE

To compare changes in the macular ganglion cell layer and inner plexiform layer (mGCIPL) thickness over 5 years between surgically treated eyes (STE) and medically treated eyes (MTE) with advanced glaucoma.

DESIGN

Retrospective, comparative case series.

METHODS

Eighty-six patients comprising 43 with open-angle glaucoma (OAG) with trabeculectomy and 43 with medically treated OAG. The mGCIPL thickness was measured more than 5 times during follow-up by optical coherence tomography. Main outcome measure was differences in mGCIPL thickness thinning rate between the groups.

RESULTS

The mean age at study initiation was 62.5 ± 9.2 years in STE and 62.7 ± 9.5 years in MTE. The mean deviations (MD), according to the Humphrey Field Analyzer central program 30-2, and the mGCIPL thickness in each sector showed no significant differences at initial measurement. The averaged intraocular pressure (IOP) throughout follow-up was 10.5 ± 2.0 mm Hg in STE and 10.8 ± 0.8 mm Hg in MTE (P = .429; Mann-Whitney Utest). There was no significant difference in the MD changes over 5 years between the 2 groups (P = .405; Mann-Whitney U test). Changes in the mGCIPL thickness over 5 years in MTE were significantly greater than that in STE in all sectors (all 6 sectors P < .0001, Mann-Whitney U test). The IOP fluctuation over 5 years in STE was significantly less than that in MTE (P < .0001, Mann-Whitney U test).

CONCLUSIONS:

The structure of the mGCIPL was better preserved in STE than in MTE, even when the IOPs during follow-up were similar.