Badanie OCT jest bardziej czułe niż badanie pola widzenia (VF) dla wykrycia progresji we wczesnej jaskrze. Podczas gdy przydatność określenia grubości warstwy włókien nerwowych (NFL) spada w zaawansowanej jaskrze, kompleks komórek zwojowych (GCC) pozostaje wrażliwym detektorem progresji od wczesnych do zaawansowanych stadiów.

American Journal of Ophthalmology, 2017, 184, 63–74.
Xinbo Zhang, Anna Dastiridou, Brian A. Francis, Ou Tan, Rohit Varma, David S. Greenfield, Joel S. Schuman, David Huang

Cel badania:

Porównanie długotrwałego wykrywania progresji jaskry przy użyciu optycznej koherentnej tomografii (OCT) oraz pola widzenia (VF).

Metody:

Przeanalizowano pacjentów z więcej niż czterema wizytami, złożonymi w odstępach 6-miesięcznych, dla badania jaskry metodą wieloośrodkowego zaawansowanego skanowania.

Domena częstotliwości optycznej koherentnej tomografii (FD-OCT) została użyta w celu odwzorowania grubości okołotarczowej warstwy włókien nerwowych siatkówki (NFL) i kompleksu komórek zwojowych (GCC). Wykrycie progresji w badaniu OCT zostało zdefiniowane jako znacząco negatywna tendencja dla warstwy włókien nerwowych (NFL) albo dla kompleksu komórek zwojowych (GCC). W badaniu pola widzenia progresja została potwierdzona jeśli, analiza przypadków, albo analiza tendencji osiągała poziom istotności.

Wyniki:

Badaniem objęto 365 oczu z podejrzeniem jaskry/z jaskrą preperymetryczną (GS/PPG) i 153 oczy z jaskrą perymetryczną (PG). Długość badania wyniosła 54.1 ± 16.2 miesięcy dla oczu z podejrzeniem jaskry/ z jaskrą preperymetryczną oraz 56.7 ± 16.0 miesięcy dla oczu z jaskrą perymetryczną. W badaniu OCT progresja została wykryta w 62.1% oczu z jaskrą perymetryczną (PG) i w 59.8% oczu z podejrzeniem jaskry/z jaskrą preperymetryczną (GS/PPG). Wskaźnik wykrycia progresji w badaniu OCT okazał się znacząco (P< .001) większy niż w badaniu pola widzenia (VF), w którym wyniósł odpowiednio 41.8% (PG) i 27.3% (GS/PPG).
W analizie stratyfikacyjnej, w grupie badanych z łagodną jaskrą perymetryczną (PG), badanie OCT dało znacząco wyższy wskaźnik wykrycia progresji, niż badanie pola widzenia (63.1% vs. 38.7%, P < .001). Inaczej było w grupie badanych z umiarkowaną i zaawansowaną jaskrą perymetryczną (PG). Współczynnik zmniejszania warstwy włókien nerwowych (NFL) zwolnił dramatycznie w oczach z zaawansowaną jaskrą perymetryczną, ale współczynnik zmniejszania kompleksu komórek zwojowych (GCC) pozostał relatywnie stały i pozwolił na dobre wykrycie progresji nawet w zaawansowanym stadium choroby. Analiza przeżycia Kaplana- Meiera wykazała, że badanie OCT wykrywa progresję wcześniej, niż badanie pola widzenia (VF), zarówno w grupie oczu z jaskrą perymetryczną (PG), jak i w grupie oczu z podejrzeniem jaskry/z jaskrą preperymetryczną (GS/PPG).

Wnioski:

Badanie OCT jest bardziej czułe niż badanie pola widzenia (VF) dla wykrycia progresji we wczesnej jaskrze. Podczas gdy przydatność określenia grubości warstwy włókien nerwowych (NFL) spada w zaawansowanej jaskrze, kompleks komórek zwojowych (GCC) pozostaje wrażliwym detektorem progresji od wczesnych do zaawansowanych stadiów.

Oryginalny tekst:

Comparison of Glaucoma Progression Detection by Optical Coherence Tomography and Visual Field
American Journal of Ophthalmology, American Journal of Ophthalmology, 2017, 184, 63–74.
Xinbo Zhang, Anna Dastiridou, Brian A. Francis, Ou Tan, Rohit Varma, David S. Greenfield, Joel S. Schuman, David Huang

PURPOSE:

To compare longitudinal glaucoma progression detection using optical coherence tomography (OCT) and visual field (VF).

DESIGN:

Validity assessment.

METHODS:

We analyzed subjects with more than 4 semi-annual follow-up visits (every 6 months) in the multicenter Advanced Imaging for Glaucoma Study. Fourier-domain optical coherence tomography (OCT) was used to map the thickness of the peripapillary retinal nerve fiber layer (NFL) and ganglion cell complex (GCC). OCT-based progression detection was defined as a significant negative trend for either NFL or GCC. VF progression was reached if either the event or trend analysis reached significance.

RESULTS:

The analysis included 356 glaucoma suspect/preperimetric glaucoma (GS/PPG) eyes and 153 perimetric glaucoma (PG) eyes. Follow-up length was 54.1 ± 16.2 months for GS/PPG eyes and 56.7 ± 16.0 for PG eyes. Progression was detected in 62.1% of PG eyes and 59.8% of GS/PPG eyes by OCT, significantly (P < .001) more than the detection rate of 41.8% and 27.3% by VF. In severity-stratified analysis of PG eyes, OCT had significantly higher detection rate than VF in mild PG (63.1% vs. 38.7%, P < .001), but not in moderate and advanced PG. The rate of NFL thinning slowed dramatically in advanced PG, but GCC thinning rate remained relatively steady and allowed good progression detection even in advanced disease. The Kaplan-Meier time-to-event analyses showed that OCT detected progression earlier than VF in both PG and GS/PPG groups.

CONCLUSIONS:

OCT is more sensitive than VF for the detection of progression in early glaucoma. While the utility of NFL declines in advanced glaucoma, GCC remains a sensitive progression detector from early to advanced stages.