Romano M.R, Cennamo G., FerraraM., Cennamo M., Cennamo G.:

Porównanie witrektomii 27 G i 25 G w pierwotnym przedarciowym odwarstwieniu siatkówki 

Retina: 2017, 37: 637–642

Dipartimento di Neuroscienze, Scienze Riproduttive ed Odontostomatologiche, University Federico II, Naples, Italy.


Streszczenie

Cel

Porównanie bezpieczeństwa i skuteczności 27 G pars plana witrektomii (PPV) z 25-G PPV w leczeniu pierwotnego przedarciowego odwarstwienia siatkówki. 

Materiał i metody

Przeprowadzono prospektywne, randomizowane, porównawcze badanie interwencyjne, w którym wykonano witrektomię przez pars plana u 30 pacjentów. W grupie A zastosowano technikę 27-gauge (15 oczu), zaś w grupie B technikę 25-gauge (15 oczu). Wszystkich pacjentów badano przed zabiegiem, a następnie 1 dzień, 1 tydzień, 1 miesiąc, 3 miesiące oraz 6 miesięcy po zabiegu.

Wyniki

W każdej grupie zaobserwowano przyłożenie siatkówki w 14 z 15 leczonych operacyjnie oczu. Po 6 miesiącach w obu grupach wykazano statystycznie istotną poprawę średniej  skorygowanej ostrości wzroku - BCVA (P < 0,001), zaś różnica między grupami nie była istotna statystycznie. Nie odnotowano żadnego przypadku hipotonii, natomiast nadciśnienie wewnątrzgałkowe wystąpiło u dwóch pacjentów w grupie B. Nie stwierdzono powikłań śródoperacyjnych ani pooperacyjnych. Nie zauważono istotnych różnic w czasie trwania zabiegu (P = 0,52).

Wnioski

Bezpieczeństwo i skuteczność witrektomii 27-gauge w leczeniu przedarciowego odwarstwienia siatkówki wydaje się być podobna do witrektomii 25-gauge. Nie znaleźliśmy żadnej anatomicznej oraz czynnościowej różnicy w odniesieniu do pooperacyjnej BCVA, ciśnienia wewnątrzgałkowego, powikłań oraz czasu trwania zabiegów. W związku z tym witrektomia 27-gauge stanowi uzasadniony wybór w leczeniu przedarciowego odwarstwienia siatkówki.

Słowa kluczowe

witrektomia 25-gauge; witrektomia 27-gauge; przedarciowe odwarstwienia siatkówki; bezszwowa witrektomia


Romano M.R, Cennamo G., FerraraM., Cennamo M., Cennamo G.:

TWENTY-SEVEN-GAUGE VERSUS 25-GAUGE VITRECTOMY FOR PRIMARY RHEGMATOGENOUS RETINAL DETACHMENT

Retina: 2017, 37: 637–642

Dipartimento di Neuroscienze, Scienze Riproduttive ed Odontostomatologiche, University Federico II, Naples, Italy.


Abstract

Purpose

To compare the safety and efficacy of 27-gauge (G) pars plana vitrectomy (PPV) with 25-G PPV for the treatment of primary rhegmatogenous retinal detachment (RRD).

Methods

In this prospective randomized comparative interventional study, 15 eyes from 30 patients were treated with 27-G PPV (Group A); the other 15 eyes underwent 25-G PPV (Group B). All patients were examined preoperatively and then 1 day, 1 week, 1 month, 3 months, and 6 months after PPV.

Results

In each group, retinal reattachment was observed in 14 out of 15 eyes after surgery. After six months, both groups showed a statistically significant improvement in mean BCVA (P < 0.001); the difference between the two groups was not statistically significant. No cases of ocular hypotony were seen, whereas intraocular hypertension occurred in two patients in Group B. No intraoperative nor postoperative complications were registered. There was no significant difference in operating times (P = 0.52).

Conclusion

The safety and efficacy of 27-G PPV for rhegmatogenous retinal detachment appear similar to 25-GPPV. We found no anatomical or functional difference in terms of postoperative BCVA, IOP, complications, and operating time. Twenty-seven-G vitrectomy is therefore a valid option in the treatment of rhegmatogenous retinal detachment.

Keywords

25-gauge vitrectomy, 27-gauge vitrectomy, rhegmatogenous retinal detachment, sutureless vitrectomy