Rzekomosoczewkowość oraz długość osiowa gałki ocznej mniejsza niż 25 mm są niezależnymi czynnikami predykcyjnymi przedarciowego odwarstwienia siatkówki obejmującego plamkę. Podczas gdy rzekomosoczewkowość jest uznanym czynnikiem ryzyka odwarstwienia siatkówki, mniejsza długość gałki ocznej nie została wcześniej zidentyfikowana jako czynnik ryzyka przedarciowego odwarstwienia siatkówki obejmującego plamkę.


Graefe's Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology, 2017, pp 1–6, First Online: 28 December 2017
Jelena Potic, Ciara Bergin, Clarice Giacuzzo, Alejandra Daruich, Lazaros Konstantinidis, Thomas J. Wolfensberger

Streszczenie

Cel

Pierwotne przedarciowe odwarstwienie siatkówki (RD) dla celów diagnostycznych zostało podzielone na odwarstwienie obejmujące plamkę oraz odwarstwienie z przyłożoną plamką. Celem badania było opisanie czynników demograficznych oraz głównych wyników chirurgicznego leczenia pacjentów z przedarciowym RD w zależności od przyłożenia plamki, a także określenie czynników ryzyka objęcia plamki odwarstwieniem.

Materiał i metody

Przeprowadzono prospektywne, obserwacyjne, jednoośrodkowe badanie kohortowe w Szpitalu Okulistycznym im. Jules-Gonin w okresie od lutego 2015 do marca 2017. Do badania zakwalifikowano 194 pacjentów z pierwotnym przedarciowym RD. U wszystkich pacjentów zastosowano leczenie chirurgiczne. Dokonano analizy danych za pomocą statystyki opisowej i analitycznej.

Wyniki

Rozpoznano przedarciowe odwarstwienie siatkówki obejmujące plamkę u 52,6% (102/194) pacjentów. Średnia wieku pacjentów z macula-OFF RRD wyniosła 63,9 ± 12,0 lat, zaś z macula-ON RRD 59,7 ± 11,2 lat. W badanej grupie było 129 mężczyzn (66,5%) oraz 65 kobiet (33,5%). Zaobserwowano znacząco więcej pacjentów z odwarstwieniem plamki w prawym oku [ prawe vs. lewe oko 123 (63,4%) vs. 71 (36,6%), p = 0,000]. U pacjentów z krótkowzrocznością (<−3D) rozpoznano znacząco więcej odwarstwień siatkówki z przyłożoną plamką (p = 0,04). Stwierdzono więcej oczu z soczewką własną w badanej grupie (55,7%) oraz częstsze występowanie w oczach z soczewką własną odwarstwienia siatkówki z przyłożoną plamką (p = 0,01). Analiza wieloczynnikowa wykazała, że rzekomosoczewkowość oraz długość osiowa gałki ocznej mniejsza niż 25 mm (p = 0,06) są niezależnymi czynnikami predykcyjnymi przedarciowego odwarstwienia siatkówki obejmującego plamkę (p = 0,02), podczas gdy płeć oraz lateralizacja nie były czynnikami ryzyka objęcia plamki.

Wnioski

Rzekomosoczewkowość oraz długość osiowa gałki ocznej mniejsza niż 25 mm są niezależnymi czynnikami predykcyjnymi przedarciowego odwarstwienia siatkówki obejmującego plamkę. Podczas gdy rzekomosoczewkowość jest uznanym czynnikiem ryzyka odwarstwienia siatkówki, mniejsza długość gałki ocznej nie została wcześniej zidentyfikowana jako czynnik ryzyka przedarciowego odwarstwienia siatkówki obejmującego plamkę.

Oryginalny tekst

Primary rhegmatogenous retinal detachment: risk factors for macular involvement

Graefe's Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology, 2017, pp 1–6, First Online: 28 December 2017
Jelena Potic, Ciara Bergin, Clarice Giacuzzo, Alejandra Daruich, Lazaros Konstantinidis,Thomas J. Wolfensberger

Abstract

Purpose

Rhegmatogenous retinal detachment (RD) has diagnostically been divided into macula-OFF or macula-ON. The aim of this study was to describe the demographics and primary outcome of patients with RD following surgery with respect to the macular status, and to determine risk factors for macular involvement.

Methods

This prospective, observational, mono-centric cohort study was conducted at the Jules-Gonin Eye Hospital, from February 2015 until March 2017. The study included 194 eligible patients with primary RD. All patients underwent surgical treatment after baseline clinical examination. The dataset was analyzed using descriptive and analytic statistics.

Results

A total of 52.6% (102/194) of patients presented with macula-OFF RD. Mean age was 63.9 ± 12.0 vs. 59.7 ± 11.2 years in the OFF and ON group, respectively. There were 129 men (66.5%) and 65 (33.5%) women, and there were significantly more right eyes affected [right vs. left eyes 123 (63.4%) vs. 71 (36.6%), p = 0.000]. Significantly more myopes (<−3D) presented with a macula-ON RD (p = 0.04). There were more phakic patients in the cohort (55.7%), and phakic eyes were more likely to present with macula-ON RD (p = 0.01). Multivariate modeling showed that pseudophakic lens status and eyes with axial length less than 25 mm (p = 0.06) are independent predictive factors for macula-OFF RD (p = 0.02), whereas sex and laterality were not risk factors for macular involvement.

Conclusion

Pseudophakic lens status and axial length < 25 mm are independent predictive factors for macula-OFF RD. While pseudophakic lens status is a recognized risk factor for RD, shorter axial length has not been previously identified as a risk factor for the macula-OFF RD.