W średnio krótszym niż 14 miesięcy badaniu wykazano, że oczy z jaskrą pierwotną otwartego kąta miały znacząco szybszą utratę gęstości naczyń w plamce niż oczy z podejrzeniem jaskry i oczy zdrowe. Seryjne pomiary przy pomocy Angiografii-OCT także wykryły zmiany jaskrowe w gęstości naczyń w plamce w oczach bez ewidentnych zmian w grubości kompleksu komórek zwojowych.

American Journal of Opthalmology, 2017, 182, 107-117. Progressive Macula Vessel Density Loss in Primary Open-Angle Glaucoma: A Longitudinal Study. Takuhei Shoji, Linda M. Zangwill, Tadamichi Akagi, Adeleh Yarmohammadi, Patricia Isabel C. Manalastas, Rafaella C. Penteado, Robert N. Weinreb

Cel badania

Scharakteryzowanie współczynnika utraty gęstości naczyń w plamce w jaskrze pierwotnej otwartego kąta (POAG), w podejrzeniu jaskry oraz w zdrowych oczach.

Projekt

Długotrwałe, obserwacyjne, kohortowe badanie w Diagnostycznych Innowacjach w Jaskrze.

Metody

100 oczu (32 oczy z jaskrą pierwotną otwartego kąta, 30 oczu z podejrzeniem jaskry oraz 38 zdrowych oczu) obserwowano przez przynajmniej 1 rok przez obrazowanie przy pomocy Angiografii-OCT na przynajmniej dwóch wizytach. Gęstość naczyń krwionośnych została obliczona w warstwie powierzchownej plamki. Wskaźnik zmiany był porównywany w grupach diagnostycznych z użyciem mieszanego wielowymiarowo-liniowego modelu.

Wyniki

Wyjściowa gęstość naczyń była najwyższa w zdrowych oczach, kolejno dla oczu z podejrzeniem jaskry oraz dla oczu z jaskrą pierwotną otwartego kąta (P< .01). Wskaźnik utraty gęstości naczyń był znacząco różny od zera dla oczu z jaskrą pierwotną otwartego kąta, ale nie dla oczu z podejrzeniem jaskry oraz zdrowych oczu. Średni wskaźnik zmiany gęstości naczyń w plamce był znacząco szybszy w oczach z jaskrą (-2.23%/y) niż w oczach z podejrzeniem jaskry (0.87%/y, P = .001) czy w zdrowych oczach (0.29%/y, P = .004). Odwrotnie, wskaźnik zmiany w grubości kompleksu komórek zwojowych (GCC) nie był znacząco różny od zera w żadnej grupie diagnostycznej i nie znaleziono żadnych znaczących różnic w zmianie wskaźnika GCC pomiędzy grupami diagnostycznymi.

Wnioski

W średnio krótszym  niż 14 miesięcy badaniu wykazano, że oczy z jaskrą pierwotną otwartego kąta miały znacząco szybszą utratę gęstości naczyń w plamce niż oczy z podejrzeniem jaskry i oczy zdrowe. Seryjne pomiary przy pomocy Angiografii-OCT także wykryły zmiany jaskrowe w gęstości naczyń w plamce w oczach bez ewidentnych zmian w grubości kompleksu komórek zwojowych.


Oryginalny tekst

Progressive Macula Vessel Density Loss in Primary Open-Angle Glaucoma: A Longitudinal Study

American Journal of Opthalmology, 2017, 182, 107-117

Takuhei Shoji, Linda M. Zangwill, Tadamichi Akagi, Adeleh Yarmohammadi, Patricia Isabel C. Manalastas, Rafaella C. Penteado, Robert N. Weinreb


PURPOSE

To characterize the rate of macula vessel density loss in primary open-angle glaucoma (POAG), glaucoma-suspect, and healthy eyes.


DESIGN

Longitudinal, observational cohort from the Diagnostic Innovations in Glaucoma Study.


METHODS

One hundred eyes (32 POAG, 30 glaucoma-suspect, and 38 healthy) followed for at least 1 year with optical coherence tomography angiography (OCT-A) imaging on at least 2 visits were included. Vessel density was calculated in the macula superficial layer. The rate of change was compared across diagnostic groups using a multivariate linear mixed-effects model.


RESULTS

Baseline macula vessel density was highest in healthy eyes, followed by glaucoma-suspect and POAG eyes (P < .01). The rate of vessel density loss was significantly different from zero in the POAG, but not in the glaucoma-suspect or healthy eyes. The mean rate of change in macula whole en face vessel density was significantly faster in glaucoma eyes (−2.23%/y) than in glaucoma-suspect (0.87%/y, P = .001) or healthy eyes (0.29%/y, P = .004). Conversely, the rate of change in ganglion cell complex (GCC) thickness was not significantly different from zero in any diagnostic group, and no significant differences in the rate of GCC change among diagnostic groups were found.


CONCLUSIONS

With a mean follow-up of less than 14 months, eyes with POAG had significantly faster loss of macula vessel density than either glaucoma-suspect or healthy eyes. Serial OCT-A measurements also detected glaucomatous change in macula vessel density in eyes without evidence of change in GCC thickness.