Celem pracy było określenie czynników ryzyka rozwoju odwarstwienia siatkówki spowodowanego otworem w plamce (macular hole retinal detachment - MHRD) po witrektomii bez peelingu błony granicznej wewnętrznej z powodu rozwarstwienia dołka w przebiegu krótkowzroczności degeneracyjnej. Przedoperacyjne odwarstwienie dołka stanowi czynnik ryzyka rozwoju MHRD po witrektomii z powodu rozwarstwienia dołka w przebiegu krótkowzroczności degeneracyjnej.

Retina: 2017, 37, 1049–1054. 

Risk factors for development of macular hole retinal detachment after pars plana vitrectomy for pathologic myopic foveoschisis

Huang, Yao MD, PhD1; Huang, Weilin MD1; Ng, Danny S. C. MBBS, FRCS2; Duan, Anli MD, PhD1

1 Beijing Tongren Eye Center, Beijing Tongren Hospital, Capital Medical University, Beijing Ophthalmology and Visual Science Key Lab, Beijing, China;

2 Department of Ophthalmology and Visual Sciences, The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong, China

Streszczenie

Cel:

Celem pracy było określenie czynników ryzyka rozwoju odwarstwienia siatkówki spowodowanego otworem w plamce (macular hole retinal detachment  - MHRD) po witrektomii bez peelingu błony granicznej wewnętrznej z powodu rozwarstwienia dołka w przebiegu krótkowzroczności degeneracyjnej.

Materiał i metody:

Przeprowadziliśmy retrospektywny przegląd wyników leczenia 131 oczu u 115 pacjentów hospitalizowanych w latach 2009-2014, u których wykonano witrektomię z powodu rozwarstwienia dołka w przebiegu krótkowzroczności degeneracyjnej. Dokonano analizy parametrów tj. najlepszej skorygowanej ostrości wzroku (BCVA), wady refrakcji, długości osiowej gałki ocznej oraz wyników spektralnej optycznej koherentnej tomografii komputerowej.

Wyniki:

Pooperacyjne odwarstwienie siatkówki spowodowane otworem w plamce wystąpiło w 7 oczach (5,3%). Nie zaobserwowano istotnych różnic pomiędzy pacjentami z wtórnym MHRD a pacjentami bez wtórnego MHRD po witrektomii w zakresie wieku, płci, długości osiowej gałki ocznej, przedoperacyjnej BCVA, wady refrakcji, obecności soczewki oraz garbiaka tylnego. Natomiast w przedoperacyjnym badaniu SD-OCT w oczach z późniejszym MHRD stwierdzono odwarstwienie dołka we wszystkich 7 przypadkach (100%), zaś w pozostałych 124 oczach bez późniejszego MHRD stwierdzono odwarstwienie dołka w 47 przypadkach (37,9 %) (P=0,004). Nie zaobserwowano istotnej różnicy pomiędzy przedoperacyjną a pooperacyjną BCVA w 7 oczach z późniejszym MHRD. Natomiast stwierdzono znaczącą poprawę BCVA po zabiegu w 124 oczach bez późniejszego MHRD (P=0,001), jednakże zarówno przedoperacyjna jak i pooperacyjna BCVA była gorsza w oczach z odwarstwieniem dołka niż w oczach bez odwarstwienia dołka (P < 0,001)

Wnioski:

Przedoperacyjne odwarstwienie dołka stanowi czynnik ryzyka rozwoju MHRD po witrektomii z powodu rozwarstwienia dołka w przebiegu krótkowzroczności degeneracyjnej.


Abstract

Purpose:

To identify the risk factors for the development of macular hole retinal detachment (MHRD) after vitrectomy without internal limiting membrane peeling for pathologic MF.

Methods:

We retrospectively reviewed the records of 131 eyes (115 patients) treated with vitrectomy for pathologic MF from 2009 to 2014. The best-corrected visual acuity (BCVA), refractive error, axial length, and spectral-domain optical coherence tomography findings were analyzed.

Results:

Postoperative MHRD developed in 7 eyes (5.3%). Between patients with or without secondary MHRD after vitrectomy, there were no significant differences in age, sex, axial length, preoperative BCVA, refractive error, lens status, and presence of posterior staphyloma. Spectral-domain optical coherence tomography showed all 7 eyes (100%) had foveal detachment, while only 47 patients (37.9%) of 124 eyes had foveal detachment (P = 0.004). There was no significant difference between preoperative and postoperative BCVA in the 7 eyes with MHRD. The postoperative BCVA in the 124 eyes without MHRD was significantly improved (P < 0.001). Among the 124 eyes, both preoperative and postoperative BCVA of eyes with foveal detachment was worse than the eyes without foveal detachment (P < 0.001, respectively).

Conclusion:

Preoperative foveal detachment is a risk factor for the development of MHRD after vitrectomy for pathologic MF.