Celem badania było porównanie parametrów okulistycznych i ogólnoustrojowych między pacjentami z pooperacyjnym krwotokiem do ciała szklistego (PVH) a pacjentami bez PVH po witrektomii 25-gauge w leczeniu proliferacyjnej retinopatii cukrzycowej, a także ustalenie czynników ryzyka pooperacyjnego krwotoku. Wczesny PVH ma tendencję do występowania w ciężkiej proliferacyjnej retinopatii cukrzycowej, zaś późny PVH w przypadkach ze źle kontrolowaną cukrzycą.

Graefe's Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology 2017, 255,665–671
Charakterystyka przypadków pooperacyjnych krwotoków do ciała szklistego po witrektomii 25-gauge w leczeniu proliferacyjnej retinopatii cukrzycowej
Sato T(1,2), Tsuboi K(1), Nakashima H(1), Emi K(1).
1 Osaka Rosai Hospital Clinical Research Center for Occupational Sensory Organ Disability, Sakai, Japan.
2 Department of Ophthalmology, Osaka University Graduate School of Medicine, Suita, Osaka, Japan.
 
Streszczenie

Cel:
Celem badania było porównanie parametrów okulistycznych i ogólnoustrojowych między pacjentami z pooperacyjnym krwotokiem do ciała szklistego (PVH), a pacjentami bez PVH po witrektomii 25-gauge w leczeniu proliferacyjnej retinopatii cukrzycowej, a także ustalenie czynników ryzyka pooperacyjnego krwotoku.

Materiał i metody:
Przeprowadzono retrospektywną analizę dokumentacji medycznej 78 pacjentów (106 oczu), u których wykonano pierwotną 25-gauge pars plana witrektomię.

Wyniki:
Częstość występowania wczesnego i późnego PVH wyniosła odpowiednio 18,9% (20/106 oczu) oraz 17,9% (19/106 oczu). W utworzonych wieloparametrycznych modelach regresji logistycznej, obecność śródoperacyjnego krwawienia z nowych naczyń na tarczy nerwu wzrokowego była najbardziej istotnym czynnikiem ryzyka rozwoju wczesnego PVH (OR = 3,395; P = 0,134), podczas gdy dla późnego PVH takim czynnikiem była zmiana stężenia HbA1c (OR = 1,403; P = 0,014).

Wnioski:
Wczesny PVH ma tendencję do występowania w ciężkiej proliferacyjnej retinopatii cukrzycowej, zaś późny PVH w przypadkach ze źle kontrolowaną cukrzycą.

Słowa kluczowe:
proliferacyjna retinopatia cukrzycowa; witrektomia 25-gauge; witrektomia małego cięcia; pooperacyjny wylew krwi do ciała szklistego 
 
 
 
Graefe's Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology 2017, 255,665–671
Characteristics of cases with postoperative vitreous hemorrhage after 25-gauge vitrectomy for repair of proliferative diabetic retinopathy
Sato T(1,2), Tsuboi K(1), Nakashima H(1), Emi K(1).
1 Osaka Rosai Hospital Clinical Research Center for Occupational Sensory Organ Disability, Sakai, Japan.
2 Department of Ophthalmology, Osaka University Graduate School of Medicine, Suita, Osaka, Japan.
 
Abstract

Purpose:
The purpose of this study was to compare ocular and systemic parameters between proliferative diabetic retinopathy (PDR) cases with postoperative vitreous hemorrhage (PVH) and those without PVH after 25-gauge vitrectomy, and to investigate the predictors of PVH.

Methods:
The medical records of 106 eyes of 78 consecutive patients who underwent primary 25-gauge vitrectomy were reviewed.

Results:
The incidences of early and late PVH were found to be 18.9 % (20/106 eyes) and 17.9 % (19/106 eyes) respectively. On multiple logistic regression analysis, intraoperative bleeding from new vessels on the disc was identified as the most important factor, with the greatest odds ratio, for the development of early PVH (odds ratio = 3.395, P = 0.134), while the HbA1c level was identified as the most important significant factor, with the greatest odds ratio, for the development of late PVH (odds ratio = 1.403, P = 0.014).

Conclusions:
Early PVH tends to occur in severe PDR cases, while late PVH tends to occur in cases with poor diabetic control.