Jak za­­be­z­pie­­czyć pa­­cje­n­ta ho­­spi­­ta­­li­­zo­­wa­­ne­­go, któ­­ry cho­­ru­­je prze­­w­le­­kle na cho­­ro­­by nie­­zwią­­za­­ne z pod­sta­­wą ak­tu­­a­l­ne­­go le­­cze­­nia szpi­­ta­l­ne­­go? Czy mo­ż­na wy­­pi­­sać re­­ce­p­tę na pro­­dukt, któ­­re­­go bra­­ku­­je na od­dzia­­le? Ile re­­cept wy­­sta­­wić w cza­­sie je­d­nej wi­­zy­­ty? Na tru­d­ne py­­ta­­nia od­po­­wia­­da spe­­cja­­li­­sta pra­­wa me­­dy­cz­ne­­go, dr hab. Ju­­sty­­na Za­j­del.