Po­znaj 6 klu­czo­wych za­sad far­ma­ko­te­ra­pii ja­skry. Za­pra­sza­my do obej­rze­nia dru­giej czę­ści wy­kła­du o za­le­ca­nym sche­ma­cie po­stę­po­wa­nia w te­ra­pii ja­skry pier­wot­nej otwar­te­go ką­ta i far­ma­ko­te­ra­pii u pa­cjen­tów trud­nych.