Za­bieg fa­ko­ka­na­lo­pla­sty­ki po­le­ga na wy­ko­na­niu ope­ra­cji prze­ciw­ja­skro­wej z rów­no­cze­snym usu­nię­ciem za­ćmy. Ce­lem za­bie­gu jest ob­ni­że­nie ci­śnie­nia we­wnątrz­gał­ko­we­go po­przez udroż­nie­nie na­tu­ral­nej dro­gi od­pły­wu cie­czy wod­ni­stej. Po­le­ga na po­sze­rze­niu ka­na­łu Schlem­ma sub­stan­cja­mi wi­sko­ela­stycz­ny­mi, a w mo­dy­fi­ka­cji z po­zo­sta­wie­niem ni­ci po­li­pro­py­le­no­wej w je­go świe­tle. Zwią­za­nie szwu na­pi­na ścia­ny ka­na­łu oraz to­wa­rzy­szą­ce utka­nie be­lecz­ko­we, uła­twia­jąc tym sa­mym od­pływ be­lecz­ko­wo­-ka­na­li­ko­wy. Za­pra­sza­my do obej­rze­nia ope­ra­cji krok po kro­ku.