Na zapytanie Prezes Polskiego Towarzystwa Ortoptycznego, Pani Ewy Witowskiej-Jeleń, czy zawód ortoptystki jest zawodem medycznym, odpowiada Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Pani Katarzyna Chmielewska.

Osoby legitymujące się kwalifikacjami do wykonywania zawodu ortoptystki uprawnione są do realizacji świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie i mogą wykonywać swój zawód m.in w podmiotach leczniczych na określonych stanowiskach pracy, w opinii Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego, są więc osobami wykonującymi zawód medyczny.

W aktualnie obowiązującym porządku prawnym zawód ortoptystki nie jest uregulowany ustawowo. Na stanowisku ortoptystka może być zatrudniona osoba, która ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy ortoptystki lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie ortoptystka. Osoby posiadające powyższe kwalifikacje, dopuszczone są do realizacji określonych świadczeń zdrowotnych z zakresu porady specjalistycznej - leczenia zeza. Przedmiotowe świadczenia, zgodnie ze stanowiskiem konsultanta krajowego w dziedzinie okulistyki, powinny być wykonywane na zlecenie lekarza prowadzącego pacjenta.

Zgodnie z odpowiedzią z Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego przez osobę wykonującą zawód medyczny należy rozumieć osobę, uprawnioną na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osobę legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny.

Wyższe wykształcenie medyczne oznacza posiadanie tytułu zawodowego nadawanego absolwentom uczelni medycznych i podstawowych jednostek organizacyjnych innych uczelni, działających w dziedzinie nauk medycznych. Absolwenci policealnych szkół kształcących w przedmiotowym zawodzie uzyskują tytuł ortoptystki, uprawniający do podjęcia pracy w tym zawodzie w placówkach ochrony zdrowia.

Ortoptystka nie może wejść bezpośrednio w posiadanie środków farmakologicznych rozszerzających źrenice, ale może stosować tego typu leki, jeżeli otrzymała zlecenie na ćwiczenia wykonywane z ich zastosowaniem od lekarza prowadzącego, który ten lek przepisał pacjentowi do zastosowania. Nie istnieją przepisy uprawniające tę grupę zawodową do samodzielnego podawania leków, jak to ma miejsce np. w przypadku ratowników medycznych. 

W opinii konsultanta krajowego w dziedzinie okulistyki, stosowanie środków farmakologicznych rozszerzających źrenice wiąże się z koniecznością posiadania wiedzy o możliwych powikłaniach i umiejętności ich leczenia, jeżeli wystąpią. Jest to istotne nie tylko w kontekście bezpieczeństwa pacjenta, ale i w kontekście odpowiedzialności zawodowej, bowiem ortoptystki nie mogą odpowiadać za skutki stosowania tego typu leków na zlecenie lekarza.

W pełnej treści odpowiedzi przeczytasz jeszcze o:
  • Uzyskiwaniu w ramach kształcenia w zawodzie ortoptystki wiedzy w zakresie problemów związanych z zastosowaniem ww. leków.
  • Kwestii uprawnień w zakresie korekcji wady wzroku poprzez dobór okularów, soczewek, pryzmatów.
  • Wymogach dot. dokumentacji medycznej prowadzonej w gabinetach prywatnych, gdzie nie przyjmuje lekarz okulista.
  • wykonywaniu zawodu medycznego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.