Szanowni Państwo,
W dniu 26.06.2017 odbyło się spotkanie organizacji pacjentów, Konferencji Prezesów Towarzystw Lekarskich oraz samorządów zawodów medycznych poświęcone finansowaniu polskiej ochrony zdrowia ze środków publicznych, na którym przedstawiciele tych organizacji podpisali apel o poprawę finansowania ochrony zdrowia. Część podpisów wpłynęła już wcześniej i łącznie apel podpisało do tej pory 96 organizacji. W tej liczbie są także 52 Towarzystwa Lekarskie, które wzięły udział w głosowaniu nad apelem KPTL w tej sprawie.  

Tekst apelu oraz lista organizacji i stowarzyszeń, które już go podpisały są umieszczone na stronie NIL (zobacz tutaj), zaś relacja z wczorajszego spotkania na stronie Gazety Lekarskiej (zobacz tutaj). 

Podpisanie apelu przez Towarzystwa, które nie brały udziału w głosowaniu KPTL oraz przez inne organizacje jest jeszcze możliwe do 03.07.2017 włącznie i można to uczynić poprzez przysłanie wiadomości e-mail, elektronicznej kopii podpisanego dokumentu lub faksu.

Prosimy o wyrażenie poparcia dla podstawowej potrzeby polskiego systemu ochrony zdrowia. Zgodnie z sugestiami uczestników spotkania w przyszłym tygodniu przekażemy apel do Pana Prezydenta RP, do Pani Premier, do Ministra Zdrowia, do Posłów i Senatorów RP i do innych instytucji mających wpływ na finansowanie i organizację ochrony zdrowia w Polsce. 

Podczas dyskusji mówiono też o potrzebie konkretnych propozycji zmian finansowania i sposobu wykorzystania dodatkowych środków. Przedstawiciele organizacji obecnych na spotkaniu mocno podkreślali, że propozycje dotyczące organizacji i funkcjonowania ochrony zdrowia powinny powstawać w dialogu pacjentów i pracowników ochrony zdrowia. Będziemy starali się taki dialog i współpracę organizować.

Obecnie, osoby zgłaszające konkretne postulaty mówią zwykle o potrzebach ich dziedziny, ich grupy pacjentów lub grupy zawodowej. Ani pacjenci ani pracownicy nie mają wspólnie wypracowanej i popieranej przez większość ogólnej koncepcji organizacji systemu ani sposobu dzielenia zawsze niewystarczających środków. Wczorajsze spotkanie służyło wskazaniu, że finansowanie ochrony zdrowia w Polsce nie odpowiada ani oczekiwaniom pacjentów, ani pracowników i powinno być na poziomie krajów, do których chcielibyśmy się porównywać. To niezbędny warunek poprawy. Jak wykorzystać oczekiwany i bardzo pilny wzrost nakładów, to sprawa dla pacjentów i pracowników ochrony zdrowia, która wymaga ich wspólnego działania. 

Zapowiadaną inaugurację kampanii Choosing Wisely Poland przełożyliśmy na jesień. Będzie to kolejna okazja do spotkania z organizacjami pacjentów i kontynuowania dyskusji nad finansowaniem ich potrzeb. Dziękuję Towarzystwom, które już opracowały zalecenia typu Choosing Wisely i zachęcam wszystkich do włączenia się w tę międzynarodową inicjatywę poprawy jakości opieki zdrowotnej. Dlatego ponownie załączam informacje o kampanii. 

Bardzo proszę o nadsyłanie propozycji dotyczących sposobów wykorzystania bardzo szerokiego poparcia, które uzyskaliśmy dla postulatów zawartych w apelu. Proszę też o propozycje dotyczące spotkania inaugurującego Choosing Wisely Poland i kolejnego planowego posiedzenia Konferencji w grudniu. W ochronie zdrowia nie brakuje nowości i problemów, do których Konferencja mogłaby się ustosunkować. 

Romuald Krajewski 
Koordynator KPTL 

Towarzystwa wyrażające chęć udziału w kampanii Choosing Wisely Polska proszone są o przesłanie do Ośrodka ds. Wytycznych Postępowania w Praktyce Medycznej deklaracji uczestnictwa w kampanii Choosing Wisely®.


Ruch Choosing Wisely® został zapoczątkowany w Stanach Zjednoczonych przez Fundację American Board of Internal Medicine (ABIM). Do dnia dzisiejszego objął swoim zasięgiem ponad 17 krajów, m.in. Australię, Nowa Zelandię, Japonię, Indie, Koreę Południową, Niemcy, Szwajcarię, Francję, Włochy, Holandię, Wielką Brytanię, Brazylię i Kanadę.

Fundacja ABIM popiera implementację kampanii na całym świecie, jednocześnie stara się zapewnić, że kraje adaptujące Choosing Wisely® zobowiążą się do przestrzegania podstawowych zasad:

1. Program kampanii nie jest kierowany do płatnika czy agencji rządowych. Jest kierowany do lekarzy. Jest to bardzo istotne w budowaniu zaufania lekarzy i pacjentów.
2. Główne przesłania kampanii bardziej kładą nacisk na jakość opieki zdrowotnej i zapobieganie szkodom, niż na zmniejszanie kosztów leczenia.
3. Kampania jest również zorientowana na pacjentów i ich zaangażowanie - komunikacja pomiędzy lekarzem a pacjentem jest to pierwszoplanowy cel kampanii.
4. Rekomendacje są oparte na dowodach pochodzących z aktualnych badań naukowych. Konieczna jest ocena materiałów dowodowych na bieżąco by zapewnić wiarygodność rekomendacji tworzonych w ramach kampanii.
5. Multiprofesjonalizm – gdzie jest to możliwe, kampania powinna angażować lekarzy, pielęgniarki, farmaceutów oraz innych specjalistów z dziedziny ochrony zdrowia.
6. Transparentność – metody użyte w procesie tworzenia rekomendacji muszą być dostępne w domenie publicznej. Należy również zgłaszać konflikt interesów.

Choosing Wisely® to kampania, której celem jest zachęcanie lekarzy i pacjentów do rozmów podczas wizyt o testach diagnostycznych oraz procedurach medycznych, które mogą być wskazane i są stosowane ale według dostępnej aktualnie wiedzy mogą być niepotrzebne, a w niektórych przypadkach mogą nawet stwarzać zagrożenie dla zdrowia.

Zalecenia tworzone w ramach kampanii zasadniczo ograniczają się do wskazywania działań diagnostycznych i leczniczych, które są w danej sytuacji klinicznej, na podstawie aktualnie dostępnej wiedzy medycznej, niepotrzebne lub wręcz szkodliwe, pozostawiając lekarzom i pacjentom szeroki wybór metod postępowania.

Roboczym celem kampanii jest utworzenie w każdej specjalizacji medycznej listy pięciu testów, procedur i zaleceń, które w codziennej praktyce są nadużywane, niepotrzebne czy nawet szkodliwe dla zdrowia. Tworzenie listy musi opierać się na silnych (wysokiej jakości) dowodach naukowych. Zasadność podejmowania działań umieszczonych na liście powinna być w praktyce dyskutowana i oceniona przez lekarzy i pacjentów.

Lista rekomendacji powinna być tworzona we współpracy z krajowymi Towarzystwami Naukowymi. Rekomendacjom dla lekarzy powinny towarzyszyć informacje dla pacjentów.