Szanowny Pan
Andrzej Duda
Prezydent RP

Szanowny Panie Prezydencie,
W imieniu ponad 100 organizacji pacjentów, naukowych towarzystw lekarskich i samorządów zawodów medycznych przekazujemy Panu nasz wspólny apel o podjęcie właściwych decyzji i zdecydowanych działań w celu zwiększenia finansowania ze środków publicznych ochrony zdrowia w Polsce do przynajmniej 6% PKB. Z naszego codziennego doświadczenia wiemy, że jest to poziom, który powinniśmy osiągnąć w ciągu najbliższych paru lat, ponieważ już za kilka lat oczekiwania i żądania skutecznego leczenia oraz starzenie się społeczeństwa będą wymagały jeszcze większych nakładów. Dobitnie wskazują na to porównania wydatków na leczenie w Polsce z krajami, w których ochrona zdrowia jest w ocenie pacjentów na poziomie, którego oczekują także Polacy.

W odpowiednio finansowanych dziedzinach medycyny już jesteśmy w stanie uzyskiwać w Polsce wyniki na poziomie najlepszych w Europie. To nie brak umiejętności czy chęci, lecz niedostatek środków powoduje, że leczenia na oczekiwanym poziomie w większości dziedzin nie możemy jeszcze zapewnić.

Kiedy zdrowie się psuje, staje się rzeczywiście najważniejszą w życiu sprawą. Pacjenci, ich bliscy i pracownicy ochrony zdrowia wiedzą o tym doskonale. W polityce zdrowie jest od dawna zaniedbywane. Podejmowane są tylko doraźne działania organizacyjne, które bez odpowiednich środków nie dają szans na poprawę systemu ani dla pacjentów, ani dla pracowników. Zwiększenie finansowania jest jednym z wielu potrzebnych działań, ale jest najbardziej podstawowym, absolutnie niezbędnym i najpilniejszym warunkiem zadbania o potrzeby zdrowotne Polaków.

Ta fundamentalna decyzja wymaga zgody wszystkich głównych sił politycznych Polski, w poczuciu odpowiedzialności za rozwój kraju i tworzenie fundamentów poprawy jakości życia naszego społeczeństwa. Pacjenci i pracownicy ochrony zdrowia oczekują więc od Pana pozytywnej odpowiedzi na ten apel.

Wszystkie zmiany w ochronie zdrowia powinny być wprowadzane na podstawie propozycji wypracowanych wspólnie przez pacjentów i pracowników medycznych ze wsparciem głównych sił politycznych. Powinny być sprawdzane w niewielkiej skali i dostosowywane do rzeczywistych potrzeb i możliwości, zanim zaczną obowiązywać wszystkich. Wspólny apel środowisk pacjentów i pracowników medycznych jest także deklaracją zaangażowania, woli porozumienia oraz współpracy.

Sygnatariusze Apelu
Warszawa, 12 lipca 2017 r.

APEL
organizacji pacjentów, Konferencji Prezesów Towarzystw Lekarskich i samorządów
zawodów medycznych
z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie poprawy finansowania ochrony zdrowia w Polsce

W trosce o zabezpieczenie prawa pacjentów do korzystania z wysokiej jakości opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, a także zważając na interes społeczeństwa w zapewnieniu sprawnego funkcjonowania opieki zdrowotnej w nadchodzących latach, sygnatariusze niniejszego apelu reprezentujący środowisko pacjentów oraz osób wykonujących zawody medyczne zwracają się do Rządu, polityków i wszystkich osób odpowiedzialnych za ochronę zdrowia i kształtowanie polityki zdrowotnej o pilne zwiększenie nakładów publicznych na ochronę zdrowia do ponad 6% PKB oraz dokonanie koniecznych zmian służących poprawie działania systemu opieki zdrowotnej w Polsce.

Zwracając uwagę na:

 • trwające od wielu lat poważne niedofinansowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce, które sprawia, że pomimo dokładania starań przez pracowników zaangażowanych w udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej jak i osoby zarządzające systemem ochrony zdrowia nie da się w obecnych realiach zapewnić funkcjonowania tego systemu na poziomie odpowiadającym oczekiwaniom pacjentów,
 • wynikające z niedoboru środków finansowych ograniczenie dostępności do leczenia, jak również ciągłe zadłużanie się placówek ochrony zdrowia,
 • nieprzejrzyste zasady wyceny świadczeń zdrowotnych i duże, często nieuzasadnione obiektywnymi względami, różnice w poziomie finansowania pomiędzy poszczególnymi grupami świadczeń,
 • niewłaściwe zasady finansowania świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych powodujące, że podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych co roku wykonują znaczną liczbę tzw. ponadlimitowych świadczeń nie mając pewności, że koszt tych świadczeń zostanie im zwrócony,
 • szybko rosnące i w pełni uzasadnione oczekiwania pacjentów wobec systemu ochrony zdrowia związane ze stale zwiększającymi się możliwościami współczesnej medycyny,
 • istotne zmiany demograficzne zachodzące w polskim społeczeństwie, określane mianem starzenia się społeczeństwa, bardzo szybko zwiększające zapotrzebowanie na usługi w zakresie ochrony zdrowia,
 • brak sprzyjających warunków organizacyjnych i finansowych dla kształcenia w zawodach medycznych, co już obecnie przekłada się na zbyt małą liczbę personelu medycznego, a w nieodległej perspektywie może praktycznie pozbawić pacjentów opieki w niektórych dziedzinach medycyny,
 • słuszne oczekiwania środowisk medycznych w zakresie należytego wynagradzania za trudną i odpowiedzialną pracę,
podpisane pod niniejszym apelem organizacje pacjentów wspólnie z Konferencją Prezesów Towarzystw Lekarskich i samorządami zawodów medycznych apelują do Rządu, polityków, administratorów ochrony zdrowia i wszystkich osób odpowiedzialnych za kształtowanie polityki zdrowotnej o szybkie zwiększenie publicznych nakładów na ochronę zdrowia do ponad 6% PKB. Zwiększenie poziomu finansowania powinno nastąpić w ciągu paru lat i musi być kontynuowane w kolejnych latach, ponieważ już w kilkuletniej perspektywie nakłady na poziomie 6% PKB będą niewystarczające.
W ślad za zwiększeniem nakładów na opiekę zdrowotną postulujemy również wprowadzenie zasad finansowania świadczeń, które umożliwią diagnostykę i leczenie dobrej jakości bez zadłużania podmiotów leczniczych. Zmiany powinny polegać przede wszystkim na poprawie finansowania niedostatecznie wycenionych świadczeń.

Za niezmiernie ważne uznajemy także odbudowanie w społeczeństwie zaufania do systemu ochrony zdrowia m.in. poprzez realistyczne określanie oczekiwań i celów oraz wyłączenie wpływu nieustannych zmian i obietnic politycznych na funkcjonowanie ochrony zdrowia. W ocenie sygnatariuszy tworzenie zasad funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej i ich zmiany powinny zawsze rozpoczynać się od wolnego od wpływów politycznych dialogu pomiędzy pacjentami i fachowymi pracownikami ochrony zdrowia. Zalecamy także daleko idącą ostrożność we wprowadzaniu zmian systemowych w ochronie zdrowia. Powinny one uwzględniać realne możliwości wynikające z poziomu finansowania oraz być poprzedzone działaniami pilotażowymi zanim zostaną wprowadzone w życie w skali całego kraju.

Oczekujemy, że postulowane zmiany zostaną wdrożone jak najszybciej. Obecny system opieki zdrowotnej nie jest zdolny do funkcjonowania na oczekiwanym przez Polaków poziomie. Przy niedostatecznym poziomie finansowania nawet najlepsze rozwiązania w zakresie zarządzania ochroną zdrowia i dobra organizacja pracy nie są w stanie zapewnić odpowiedniego poziomu świadczeń i ich dobrej dostępności dla pacjentów. Należy więc jak najszybszej poprawić finansowanie, co jest niezbędnym warunkiem poprawy sytuacji pacjentów i zapewnienia fachowym pracownikom medycznym możliwości wykonywania zawodu w Polsce, w odpowiednich, godnych warunkach.

Warszawa, 26 czerwca 2017

Lista sygnatariuszy
Apelu organizacji pacjentów, Konferencji Prezesów Towarzystw Lekarskich i samorządów zawodów medycznych, z dnia 26.06.2017 r., w sprawie poprawy finansowania ochrony zdrowia w Polsce

 1. Centrum Terapii i Wspomagania Rozwoju Warszawa
 2. Federacja Pacjentów Polskich
 3. Fundacja 3-4 Start
 4. Fundacja Carita Żyć Ze Szpiczakiem
 5. Fundacja Insulinooporność - zdrowa dieta i zdrowe życie
 6. Fundacja MyPacjenci
 7. Fundacja Na Rzecz Osób Niewidomych i Słabowidzących
 8. Fundacja NeuroPozytywni
 9. Fundacja Onkologiczna Nadzieja
 10. Fundacja Światło dla Życia
 11. Grupa Wsparcia Chorych na Nowotwory Mieloproliferacyjne
 12. Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
 13. Krajowa Izba Fizjoterapeutów
 14. Krajowe Forum na rzecz terapii chorób rzadkich - ORPHAN
 15. Mazowieckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona
 16. Naczelna Izba Aptekarska
 17. Naczelna Izba Lekarska
 18. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
 19. Obywatelski Parlament Seniorów
 20. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej
 21. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej „3majmy się razem”
 22. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych
 23. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym Na Przewlekłą Białaczkę Szpikową
 24. Polska Federacja Pacjentów Dialtransplant
 25. Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
 26. Polska Unia Onkologii
 27. Polska Unia Organizacji Pacjentów
 28. Polski Związek Niewidomych
 29. Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne
 30. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 31. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Chorych Na Padaczkę
 32. Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera
 33. Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Pradera-Williego
 34. Polskie Towarzystwo Alergologiczne
 35. Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 36. Polskie Towarzystwo Badania Bólu
 37. Polskie Towarzystwo Bioetyczne
 38. Polskie Towarzystwo Chirurgii Dziecięcej
 39. Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej
 40. Polskie Towarzystwo Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej
 41. Polskie Towarzystwo Chirurgii Podstawy Czaszki
 42. Polskie Towarzystwo Chorób Płuc
 43. Polskie Towarzystwo Diabetologiczne
 44. Polskie Towarzystwo Dietetyki
 45. Polskie Towarzystwo Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej
 46. Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych
 47. Polskie Towarzystwo Epileptologii
 48. Polskie Towarzystwo Farmakologiczne
 49. Polskie Towarzystwo Gastroenterologii
 50. Polskie Towarzystwo Gerontologiczne
 51. Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów
 52. Polskie Towarzystwo Hepatologiczne
 53. Polskie Towarzystwo Higieniczne
 54. Polskie Towarzystwo Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej
 55. Polskie Towarzystwo Internistów Polskich
 56. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
 57. Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów
 58. Polskie Towarzystwo Krioterapii
 59. Polskie Towarzystwo Leczenia Ran
 60. Polskie Towarzystwo Lekarskie
 61. Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej
 62. Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej
 63. Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy
 64. Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej
 65. Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii
 66. Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej
 67. Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego
 68. Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS
 69. Polskie Towarzystwo Nefrologiczne
 70. Polskie Towarzystwo Neonatologiczne
 71. Polskie Towarzystwo Neurochirurgów
 72. Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej
 73. Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych
 74. Polskie Towarzystwo Okulistyczne
 75. Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej
 76. Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
 77. Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne
 78. Polskie Towarzystwo Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi
 79. Polskie Towarzystwo Patologów
 80. Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne
 81. Polskie Towarzystwo Rehabilitacji
 82. Polskie Towarzystwo Stomatologiczne
 83. Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO
 84. Polskie Towarzystwo Transplantacyjne
 85. Polskie Towarzystwo Wrodzonych Wad Metabolizmu
 86. Polskie Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych
 87. Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego
 88. Polskie Towarzystwo Nowotworów Głowy i Szyi
 89. Porozumienie Rezydentów OZZL
 90. Retina AMD Polska
 91. Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich
 92. Stowarzyszenie Chorych na Boreliozę
 93. Stowarzyszenie Chorych na Choroby Reumatyczne
 94. Stowarzyszenie Chorych Na Choroby Reumatyczne - Leszno Wlkp.
 95. Stowarzyszenie Chorych na Czerniaka
 96. Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologiczno-Ginekologicznymi "Magnolia"
 97. Stowarzyszenie Kolegium Lekarzy Rodzinnych
 98. Stowarzyszenie Mężczyzn Z Chorobami Prostaty „GLADIATOR” im. Prof. T. Koszarowskiego
 99. Stowarzyszenie Osób z Niewydolnością Układu Pokarmowego „Apetyt Na Życie”
 100. Stowarzyszenie Pomocy Chorym Dzieciom LIVER
 101. Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Nowotwory Krwi
 102. Towarzystwo Chirurgów Polskich
 103. Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 104. Warszawskie Stowarzyszenie Amazonek
 105. Wielkopolskie Stowarzyszenie Reumatyków i Ich Sympatyków "WAMO"
 106. Wielkopolskie Stowarzyszenie Reumatyków i Ich Sympatyków im. Hanki Żechowskiej
 107. Koło Podkarpackie "PODAJ DALEJ"
 108. Zgierskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych