Ob­ser­wa­cji pod­da­no 29 pa­cjen­tów (36 oczu) w wie­ku od 26 do 68 lat, u któ­rych z po­wo­du pro­li­fe­ra­cyj­nej re­ti­no­pa­tii cu­krzy­co­wej po­twier­dzo­nej an­gio­gra­ficz­nie prze­pro­wa­dzo­no ope­ra­cję wi­trek­to­mii. Pa­cjen­tów po­dzie­lo­no na dwie gru­py. Gru­pę ba­da­ną sta­no­wi­ło 19 oczu le­czo­nych ope­ra­cyj­nie (PPV) po wcze­śniej­szym po­da­niu be­va­ci­zu­ma­bu; gru­pę kon­tro­l­ną 17 oczu le­czo­nych je­dy­nie ope­ra­cyj­nie (PPV).

Na 2 tygodnie przed operacją wykonano pełne badanie okulistyczne, a w grupie badanej podano 1,25mg bevacizumabu do komory ciała szklistego. Podczas zabiegu witrektomii obserwowano nasilenie krwawienia, czas trwania zabiegu operacyjnego, konieczność zastosowania endotamponady. Po zabiegu oceniano wyniki leczenia operacyjnego oraz konieczność wykonania reoperacji w 1., 3., 6. i 12 miesiącu.

Nasilenie krwawienia śródoperacyjnego oraz częstość powikłań śródoperacyjnych nie różniły się w sposób istotny statystycznie pomiędzy grupami. Obserwowano różnice czasu trwania zabiegu operacyjnego na korzyść grupy badanej. Pooperacyjnie nie stwierdzono istotnej statystycznie różnicy pomiędzy grupami.

Bevacizumab nie wpływa na wyniki PPV pacjentów z retinopatią cukrzycową proliferacyjną. Obserwuje się jednak skrócenie czasu trwania zabiegu operacyjnego.