U pa­cjen­tów z ja­skrą nor­mal­ne­go ci­śnie­nia wy­stę­pu­je wyż­szy po­ziom prze­ciw­ciał prze­ciw pro­trom­bi­nie IgG. Na­sze ba­da­nie nie po­twier­dza hi­po­te­zy, iż ja­skra nor­mal­ne­go ci­śnie­nia mo­że mieć podło­że au­to­im­mu­no­lo­gicz­ne. Pa­cjen­ci z au­to­im­mu­no­lo­gicz­ny­mi cho­ro­ba­mi reu­ma­tycz­ny­mi czę­ściej cho­ru­ją na ja­skrę, w tym ja­skrę nor­mal­ne­go ci­śnie­nia, w związ­ku z powyż­szym po­win­ni być przy­naj­mniej raz do ro­ku ba­da­ni przez oku­li­stę.